PRETURI

PREMIUM ZONE

MATINAL: 10 LEI

(08:00-13:00)

LONG-DAY: 22 LEI

(13:00-21:00)

3+1: 15 LEI

LONG-NIGHT: 22 LEI

(21:00-07:00)
PRETURI

VIP ZONE

MATINAL: 14 LEI

(08:00-13:00)

LONG-DAY: 35 LEI

(13:00-21:00)

3+1: 21 LEI

LONG-NIGHT: 35 LEI

(21:00-07:00)
PRETURI

PS4 ZONE

MATINAL: 30 LEI

(08:30-12:30)

1 ORA: 15 LEI

(2 MANETE)

1 ORA: 25 LEI

(4 MANETE)

2+1: 30 LEI

(2 MANETE)

2+1: 50 LEI

(4 MANETE)